Sardignalogo. Dicembre 2009.

07 gennaio, 2010

“I cani là fuori”.
Su romanzu de Gianni Tetti.
In ue òmines e animales mudant unu cun s’àteru

Un’istràngiu sighit un’àteru istràngiu, pensat chi su dadu inghìriat e faeddat, e cando su dadu narat una cosa est cussa. Unu ratu s’iscudet contra a su bidru de una bentana, paret chi nèrgiat carchi cosa, forsis lu faghet in còdighe morse.
Unu flgiu at s’apretu de sas dentes, de sas suas, bi l’at postu in conca su babbu, li naraiat semper: «ista atentu a sas dentes, sas dentes in antis de totu, movet totu dae cue». B’at un’iscachiera subra sa cale si movent distinos diversos dae cussos de su Caddu o de sa Reina, e b’at unu dobermann chi tenet su donu de sa paràula. Unu pitzinnu at detzisu de èssere inbidìbile mentres una pitzinna pagat sas neghes de carchi àteru.
Custos sunt calicunos de sos ùndighi contos chi cumponent “I cani là fuori” (Sos canes in cue fora). Ùndighi istòrias chi parent èssere cada una pròlogu e epìlogu de una matessi trama, de una bisura chi abratzat e màstigat totu. No una sèmplitze regolta de contos ma unu disinnu prus ampru in ue Gianni Tetti dat boghe a unu fàmine chi non si podet atatare.
Est su fàmine de un’umanidade chi non resessit a fàghere calliare a sa muda sa pròpia parte areste, animale. Vidas in blligu in unu mundu in ue Sos òmines si mustrant che lupos, comente predatores e predas, comente catziadores e catziados. Sas boghes de Sos pessonàgios sunt latrados chi si pesant in coro dae sos chizones prus remunidos de una tzitade chi no at nùmene, in un’armonia chi est a su matessi tempus iscura e intzigadora.
“I cani là fuori” (Sos canes in cue fora) faeddat de totu custu e nos narat chi Gianni Tetti est unu contadore a beru, de cussos difltziles de agatare.

I Cani la fuori, Neo Edizioni, 2009, 12 Euro.

Gianni Tetti
Gianni Tetti est nàschidu in Tàtari s’ 11 Abrile de su 1980. Est laureadu in Limbas e Literaduras Istràngias, traballat peri s’Universidade de Tàtari in sa Facultade de Lìteras e Filosofia cun una borsa de dutoradu in Istòria e Critica de su Tzinema e istat cun Alice. Si ocupat de iscenegiadura collaborende a isvariados prugetos tzinematogràficos e televisivos. Pro Neo Edizioni at iscritu su contu “I Cigni selvatici”, publicadu in s’antologia” morirono tutti felici e contenti”. Custu est su prim liberu.